מכרז פומבי מס' 11/10
אספקה והנחה של קו ביוב מאסף דרומי ראש העין-פ"ת באורך של כ- 7 ק"מ:
לאספקה והנחה של קו ביוב מאסף דרומי ראש העין-פ"ת באורך של כ- 7 ק"מ.
שם המכרז: הנחת קו ביוב
מהות המכרז: אספקה והנחה של קו ביוב מאסף
מועדי מכירת חוברת המכרז: 08.04.2010 עד 14.04.2010
מפגש קבלנים: 14.04.2010 בשעה 12:00
הגשת הצעות: עד לתאריך 16.05.2010 בשעה 12:00
 

    

עדכון

למכרז פומבי מס` 11/10

 אספקה והנחה של קו ביוב מאסף דרומי ראש העין-פ"ת באורך של כ- 7 ק"מ

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע אספקה והנחה של קו ביוב מאסף דרומי ראש העין-פ"ת באורך של כ- 7 ק"מ.

במכרז רשאי להשתתף אך ורק מציע הממלא אחר כל התנאים המפורטים בחוברת המכרז.
תנאי הסף להשתתפות במכרזים:
1) על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן. מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל התנאים 
    המפורטים להלן, הצעתו תיפסל על הסף.
2) על המציע להיות קבלן רשום ב-5 בסיווג 400 (ולא כפי שנרשם ג-5 סיווג 400) , על פי חוק רישום קבלנים
    לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 .
3) על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה לביצוע העבודה נשוא המכרז ולהתקשרות בהיקף
    הדרוש על פי מכרז זה.
4) על המציע לצרף המלצות.
5) על המציע לצרף פרופיל- החברה ו/או אגודה שיתופית ו/או אדם יחיד

פרטי המכרז ותנאיו המחייבים מצויים בחוברת המכרז, אותה ניתן לרכוש תמורת סכום של 7,500 ש"ח (כולל מע"מ), (אשר לא יוחזרו), במשרדי החברה שברחוב העבודה 11 ראש העין טל: 03-9383278 פקס: 03-9381261 בימים א`-ה` בין השעות 9:00 עד 15:00 מיום 8.4.2010 ועד יום 14.4.2010 ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה במשרדי החברה.
מפגש קבלנים – חובה – יתקיים ביום רביעי ה- 14.4.2010 בשעה 12.00 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב העבודה 11 ראש העין. מובהר במפורש כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות במפגש.
קבלן שלא רכש את חוברת המכרז לא ישתתף במפגש, מציע שרכש את המכרז ולא השתתף במפגש הקבלנים, הצעתו תפסל על הסף ולא תובא כלל בפני ועדת מכרזים.

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית ולהכניסה לתיבת ההצעות שבמשרדי החברה עד השעה 12:00 בתאריך 16.05.2010. לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה.
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז ובצירוף כל המסמכים המפורטים שם לרבות ערבות בנקאית. כל סטיה מההוראות שבחוברת המכרז עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז.

בעז פרידמן, מנכ"ל
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
  

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל