מכרז מס' 23/11 - מכרז מסגרת לעבודות פיתוח
מכרז מס` 23/11 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית (ובינוי) בראש העין (עד 2 מיליון ₪)  - מכרז מסגרת שנתי
 
שם המכרז: מכרז מסגרת לעבודות פיתוח, תשתית ובינוי.
מהות המכרז: מכרז מסגרת שנתי לביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית (ובינוי) בראש העין
מועדי מכירת חוברות המכרז: החל מיום 1.1.12 ועד ליום 17.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14.00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
מפגש מציעים: ביום ראשון 15.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות: עד ליום 19.1.12 בשעה 13.00.
הגשת הצעות: עד ליום 29.1.12 בשעה 12:00.

    

 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מס` 23/11

בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית (ובינוי) בראש העין (עד 2 מיליון ₪) מכרז מסגרת שנתי

  

1.       עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית (ובינוי) בראש העין (עד ל 2 מיליון ₪) במסגרת מכרז מסגרת שנתי .

2.       על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) (להלן: "הענף") בסיווג ג`-2 ו ב`- 1 לפחות.

3.       פרוט מלא של תנאי הסף מופיעים בחוברת המכרז.

4.       את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 1.1.12 ועד ליום 17.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14.00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

5.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 29.1.12 בשעה 12:00.

6.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

7.       כנס מציעים יתקיים ביום ראשון  15.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

8.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 19.1.12 בשעה 13.00.

 

ראש העין, היום 26.12.11

 

                                                                                    _______________

                                                                                        בעז פרידמן

                                                                                                      מנכ"ל

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל