מכרז פומבי מס' 12/12 - בדבר אספקה והצבה של מבנים יבילים
שם המכרז: 
מבנים יבילים
מהות המכרז:
אספקה והצבה של מבנים יבילים
רכישת חוברות המכרז: מיום 15.5.12 ועד ליום 31.5.12 בשעה 12:00 תמורת הסך של 3,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
 עד ליום 7.6.12 בשעה 12:00
כנס מציעים: ביום 20.5.12 בשעה 10.00 במשרדי החכ"ל
הבהרות:
 עד ליום 23.5.12 בשעה 12.00 .

    

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 12/12

בדבר אספקה והצבה של מבנים יבילים

 

1.       החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל" ו/או "החברה"), מזמינה בזאת הצעות לאספקה       והרכבת מבנים יבילים, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז .

2.       תנאי הסף קבועים במסמכי המכרז. בין היתר נדרש כי:

2.1. המציע ימציא אישור חתום במקור של רו"ח לפיו היקף ההכנסות השנתיות שלו (למעט הכנסות ממכירות מקרקעין ומע"מ) בכל אחת מהשנים 2009, 2010 ו - 2011 היה לפחות 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון שקלים חדשים) וכי למציע הון עצמי חיובי ליום 31.12.11 במידה והינו תאגיד עסקי.

2.2. המציע רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, בסיווג של ג`1 ומעלה, בענף 100.  

2.3.       המציע הינו יצרן או משווק של מבנים יבילים, בעל ניסיון מוכח ומתועד של מכירת לפחות 10 מבנים יבילים, בכל אחת מהשנים 2009, 2010 ו- 2011. 

יובהר כי תנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז.

3.       את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, החל מיום 15.5.12 ועד ליום 31.5.12 בשעה 12:00 תמורת הסך של 3,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום  7.6.12 בשעה 12:00.

5.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.       כנס מציעים יתקיים ביום 20.5.12 בשעה 10.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 23.5.12 בשעה 12.00 .

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל