מכרז מס' 8/12 - בדבר ביצוע קידוח אופקי בדחיקה במסגרת קו ביוב מאסף דרומי

שם המכרז: 
דחיקה.  
מהות המכרז:
ביצוע קידוח אופקי בדחיקה במסגרת קו ביוב מאסף דרומי, ראש העין – פ"ת
רכישת חוברות המכרז: מיום 29.5.12 ועד ליום 18.6.12 בשעה 12:00 תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:
עד ליום 21.6.12 בשעה 16:00.
כנס מציעים: ביום 5.6.12 בשעה 10.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות:
עד ליום 10.6.12 בשעה 12.00 .


    

 

                                                       החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
 
                        מכרז מס` 8/12

ביצוע קידוח אופקי בדחיקה במסגרת  קו ביוב מאסף דרומי

 ראש העין – פ"ת
 

1.1.       החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "המזמין" ו/או החכ"ל ), מזמינה בזאת הצעות לביצוע קידוח אופקי בדחיקה במסגרת קו מאסף ביוב דרומי ראש העין – פתח תקווה לצורך חציית כביש 6 לרבות אספקה והתקנה של קו לחץ גרביטציוני, הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז

2.       תנאי הסף קבועים במסמכי המכרז. בין היתר נדרש כי:

2.1.    אישור רו"ח לפיו למציע היקף פעילות שנתית של לפחות 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) בכל אחת מהשנים 2010 ו - 2011 בתחום עבודות קידוח אופקי בדחיקה וכן הון עצמי חיובי ליום 31.12.11.

2.1.1.      מציע שהינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות - 1969, בסיווג 100 בהיקף כספי של ג-3 ובסיווג 400 (ביוב, ניקוז ומים) בהיקף כספי בלתי מוגבל (ב-5).     

2.2.       על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע קו קידוח אופקי בדחיקה בשני פרויקטים של קידוח אופקי בדחיקה שהושלמו, נמסרו במהלך השנים 2009 עד 2012 בהיקף של מעל 250 מטר אורך לכל פרויקט.

יובהר כי תנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז.

3.       את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, החל מיום 29.5.12 ועד ליום 18.6.12 בשעה 12:00 תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום  21.6.12 בשעה 16:00.

5.       אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.       כנס מציעים יתקיים ביום 5.6.12 בשעה 10.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

7.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 10.6.12 בשעה 12.00 .

                                                                                    _______________________

                                                                                                     בעז פרידמן

                                                                                                            מנכ"ל 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל