מכרז פומבי מס' 6/13 - בדבר ביצוע עבודות בניית בית כנסת בפסגת טל

שם המכרז: 
בניית בית כנסת בפסגת טל
מהות המכרז:
ביצוע עבודות בניית בית כנסת בפסגת טל בראש העין
רכישת חוברות המכרז:

החל מיום 26.6.13 בימים א` – ה`, בין השעות 09:00-14:00, ועד ליום 17.7.13 בשעה 12:00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

הגשת הצעות:
עד ליום 23.7.13 בשעה 12:00
פגש מציעים:

ביום 4.7.13 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. במסגרת המפגש יערך סיור בשטח המיועד לביצוע העבודות. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה

הבהרות: עד ליום 10.7.13 עד שעה 16:00.


    


החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 6/13

בדבר ביצוע עבודות בניית בית כנסת בפסגת טל בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות בניית בית כנסת בפסגת טל בראש העין.

2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג`-3 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 26.6.13 בימים א` – ה`, בין השעות 09:00-14:00, ועד ליום 17.7.13 בשעה 12:00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 6/13", זאת עד ליום 23.7.13 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. כנס מציעים יתקיים ביום 4.7.13 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. במסגרת המפגש יערך סיור בשטח המיועד לביצוע העבודות. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 10.7.13 עד שעה 16:00.

_______________________

בעז פרידמן

מנכ"ל

 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל