מכרזים ודרושים
 
מכרזים פעילים
 
 

מכרז פומבי מס' 21/17 - בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 21/17

בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור וחינוך בראש העין במתכונת של מכרז מסגרת.

  2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג`-1 לפחות.

  3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 8/5/2017 בימים א` – ה`, בין השעות 09:00-14:00, ועד ליום 23/5/2017 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

  4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז כולל הזיכרון הנייד יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק אחד מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, חתומים ע"י המציע אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז פומבי 21/17", זאת עד ליום 1/6/2017 בשעה 12:00 פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

  5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

  6. כנס מציעים רשות יתקיים ביום 8/5/2017 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל.

  7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 24/5/17 עד שעה 14:00.

  8. משרדי החברה הכלכלית סגורים בתאריך 18.5.17.

  9. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com


                                                                                                                                       איציק בן טוב

                                                                                                                                            מנכ"ל


ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 20/17 - בדבר ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

 

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 20/17

בדבר ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 20/17 לביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי עד רחוב יהושוע בן נון  בראש העין. 

 2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ו/או בענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) ובסיווג  ג`-1  לפחות.

 3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת הסך של  1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום  27/4/2017 ועד ה- 8.5.17 בין השעות 8:30-14:30.  

 4. ניתן לעיין במסמכים במשרדי החכ"ל.

 5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 11/5/2017  בשעה 12:00     

 6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

 7. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון  ה- 30/4/2017 בשעה 11.00 במשרדי החברה הכלכלית לראש העין, רחוב העבודה 11/1 ראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 8/5/2017 בשעה 12:00

 9. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com

   

                                                                                                           _______________________

                                                                                                                     איציק בן טוב

                                                                                                                                        מנכ"ל


 

עדכון מכרז מס' 18/17 - בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל כ- 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה

 

 

חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

עדכון מכרז מס` 18/17

בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל כ- 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה בראש העין

 

 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן : "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנה מתועש בגודל 250 מ"ר עבור מבנה היל"ה  במתכונת פאושלית בגוש 4274 חלקה 296  בראש העין.

 2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, ברחוב  העבודה 11, א.ת. ישן ראש העין, (בית יד יצחק, קומה שלישית) טל`: 03-9383278, פקס: 03-9381261, החל מיום 23/4/2017 ועד ליום 27.4.2017, בימים א`-ה`, בין השעות: 8:30-14:30, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.

 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

 4. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענפים ראשיים  100 בסיווג ג`-1 לפחות ו/או 140 סיוג ג`-1.

 5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק מודפס של כל מסמכי המכרז, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 18/17", זאת עד ליום 10.5.2017 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

 6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

 7. מפגש מציעים יתקיים ביום 23.4.17 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי להגשת ההצעה.

 8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 4.5.17 עד שעה 12:00.

 9. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com

   

                                                                                                                                                                                                                                       יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל


לעיון בפרוטוקול סיור מציעים - לחצו כאןראה מידע נוסף
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים ודרושים  |  פרויקטים  |  רשות החניה  |   |   |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל