מכרזים וקול קורא
 
מכרזים סגורים - 2011

מכרז פומבי מס' 01/11

 

מכרז פומבי מס`  ­­1/11 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין

שם המכרז:  שלטי חוצות
מהות המכרז:  התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין
מועדי מכירת חוברות המכרז:  11.01.2011 ועד ליום 20.01.2011 בשעה 12:00
מפגש מציעים:  ביום חמישי 20.01.2011 בשעה 12:00. נוכחות חובה.
הגשת הצעות:  עד ליום ראשון 30.01.2011 בשעה 12:00

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 02/11 - גגות סולאריים

 
שם המכרז: גגות סולאריים.
מהות המכרז: קבלת רשות שימוש בגגות מבנים לצורך הקמתן, הפעלתן ותחזוקתן של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) בהספק שאינו עולה על 50 KW
מועדי מכירת חוברות המכרז: החל מיום רביעי ה- 11.1.12  ועד ליום 23.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00.
מפגש מציעים: ביום 22.1.12 בשעה 9:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות: עד ליום 24.1.12.
הגשת הצעות: עד ליום 30.1.12 בשעה 12:00.

ראה מידע נוסף
 

הצעה מס' 03/11

 
 

הצעה מס` 03/11

הזמנה להתקנת רמזור

בצומת יהושע בן נון-צה"ל-שאול נתן

1.       החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע התקנת רמזור בצומת יהושע בן נון-צה"ל-שאול נתן.

 

  1. עבודות התכנון והביצוע יושלמו בתוך 45 יום, מיום קבלת צו התחלת עבודה חתום ע"י מנכ"ל החברה.

 

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 10000 ₪  הערבות תעמוד בתוקף עד ה- 30/6/2011.

 

4.       את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 500 ₪, כולל מע"מ, במשרדי החברה ברח` העבודה 11, ראש העין, בין השעות 9.00-15.00. מובהר בזאת, כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה.

 

  1. את ההצעות בהתאם לתנאי ההצעה יש למסור במסירה ידנית במשרדי  החברה (לא לשלוח בדואר) רח` העבודה 11, ראש העין, אך ורק במעטפה, אשר סופקה כחלק ממסמכי המכרז, נושאת ציון "הצעה  מס` 3/11-" בלבד עד ליום חמישי ה- 28/4/11  בשעה 12.00.

 

  1. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי ההצעה

 

  1. סיור קבלנים יערך ביום חמישי ה- 14/4/11 בשעה 13.00 הסיור יצא ממשרדי החברה בכתובת הר"מ.       טלפון לבירורים: 03-9383278. ההשתתפות בסיור הינה חובה.

 

  1. קבלן שלא רכש את המכרז לא יוכל להשתתף בסיור.

 

  1. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 

                                                                                                                                    בכבוד רב,

                                                                                                                                    בעז פרידמן

מנכ"ל החברה הכלכלית רה"ע

 

 

מכרז פומבי מס' 04/11

 
מכרז פומבי מס` 04/11 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש-העין

שם המכרז: 
ריהוט רחוב
 
מהות המכרז: התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש-העין.
 
מועדי מכירת חוברות: מיום 29.03.2011 ועד ליום 11.04.2011 בשעה 09:30
 
הגשת הצעות:  עד ליום 17.04.2011 בשעה 12:00
 
כנס מציעים:  04.04.2011 בשעה 09:30

 

מכרז זוטא 05/11

 

 

מכרז זוטא 05/11 עבודות שיפוץ ותוספת בניית אולם בספריה העירונית

ראש העין

 

 

1.      הנכם מוזמנים לסיור קבלנים חוזר לביצוע עבודות שיפוץ ותוספות בנייה בספריה העירונית בראש העין.

 

2.      סיור קבלנים חובה יערך ביום ראשון ה- 19.6.2011 בשעה 13.00, המפגש בספריה העירונית ברחוב צה"ל 14 ראש העין.

 

3.      מסמכי מכרז מעודכנים כתב כמויות ותשריטים ניתן לקבל במשרדי החברה הכלכלית רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק) החל מיום רביעי ה- 15.6.2011 בין השעות 8.00-15.00

 

4.      את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה        הכלכלית לראש העין (לא לשלוח בדואר) רח` העבודה 11, ראש העין, אך ורק       במעטפה, אשר סופקה כחלק ממסמכי המכרז, נושאת ציון  "מכרז זוטא 05/11" בלבד  עד  ליום חמישי ה- 30.6.2011 בשעה 12.00

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין המציעים.

 

5.      אין החברה הכלכלית מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או הצעה אחרת.

 

     

 

                                                                                                     בכבוד רב

                                                                                                     בעז פרידמן

                                                                                                   מנכ"ל

 


 

מכרז פומבי מס' 06/11

 
 
מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין
 
שם המכרז:  מרכז ספורט 
 
מהות המכרז: מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין
 
מועדי מכירת חוברות: החל מיום 1.5.11 ועד ליום 3.7.11, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30 
 
הגשת הצעות:  עד ליום 19.7.11 בשעה 12:00.  
 
כנס מציעים:  ביום 22.5.11 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל.
                  השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
 
אפשרות לקבלת הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 5.6.11.

 

מכרז פומבי מס' 07/11

 
מכרז פומבי מס` 7/11
להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב
ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין

(במקום מכרז 4/11)

1. עירית ראש העין באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש לה את הצעתכם להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר ראש העין , הכל לפי התנאים כמפורט במסמכי המכרז.

2. את תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי ₪ חכ"ל בכתובת: רח` העבודה 11 ראש העין (בית יד יצחק, קומה שלישית) החל מיום 22.5.11 , תמורת 3,000 כולל מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה.

3. על אף האמור לעיל, מציעים שרכשו את חוברות מכרז 24/10 ומכרז 4/11 יהיו פטורים מתשלום ויהיו רשאים לקבל את חוברות המכרז ללא תשלום.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להמציא כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה
הכלכלית לראש העין בע"מ על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החכ"ל במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 12.6.11 שעה 12.00 בתיבת המכרזים של החכ"ל.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. לא יתקיים סיור מציעים.

7. שאלות והבהרות יש להפנות לחברה הכלכלית ראש העין בע"מ , באמצעות פקסימיליה
מספר 03-9381261 בימים א- ה בין השעות 08.00-16.00 . וזאת אך ורק בכתב, ולא יאוחר מיום 2.6.11 בשעה 12:00 (יש לוודא .( קבלת הפקס ע"י החכ"ל לאחר משלוחו בטלפון 03-9383278
 

_________
בעז פרידמן
מנכ"ל החכ"ל

 

מכרז מס' 8/11

 
מכרז מסגרת פומבי בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין . מסגרת שנתית (בין 2 ל 10 מיליון ₪)

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 09/11 - בדבר הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין

 
מכרז מס` 09/11 בדבר הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין
 
שם המכרז: קיוסק/קפה.
מהות המכרז: הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין.
מועדי מכירת חוברות המכרז: החל מיום 1.1.12 ועד ליום 17.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

 מפגש מציעים:

ביום 12.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות: עד ליום 19.1.12 בשעה 13.00.
הגשת הצעות:  עד ליום 31.1.12 בשעה 12:00.

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 10/11

 

מכרז מס` 10/11 למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת איסוף וניהול מידע מילולי, גראפי וגיאוגרפי (GIS) בעיריית ראש-העין 

שם המכרז: G.I.S 
 
מהות המכרז: מתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת איסוף וניהול מידע מילולי, גראפי וגיאוגרפי (GIS).
 
מועדי מכירת חוברות: החל מיום 19.07.2011 ועד ליום 22.08.2011, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30.
 
הגשת הצעות:  עד ליום 28.08.2011 בשעה 12:00.  
 
כנס מציעים:  ביום 02.08.2011 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל.
                  השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
 
אפשרות לקבלת הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 14.08.2011.
 

לאור דחיית תאריך מסירת מענה למכרז, אנו נשלח את התשובות לשאלות שהתקבלו, בתאריך 25.08.11 .

 


ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 11/11

 
מכרז פומבי שני לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש-העין

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 13/11

 

מכרז פומבי להתקנת אמצעי בטיחות בתעבורה בעיר ראש-העין


ראה מידע נוסף
 

הצעה מס' 14/11

 

 

הזמנה להציע הצעה

הצעה מס` 14/11

עבודות ריצוף בספריה העירונית  בראש העין

 

1.            החברה הכלכלית לראש העין מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות ריצוף בספריה העירונית בראש העין.

 

2.            עבודות הריצוף הן לקומת הכניסה של הספריה.

 

3.            מצ"ב כתב הכמויות כולל מחירים, המחירים כוללים תקורת חכ"ל ע"ס 9.5%, כך שמהחשבון הסופי יופחת 9.5% בגין תקורת המזמין.

 

4.            המחירים כוללים פינוי הספרים פרוק מדפי הספריה והחזרת המצב לקדמותו בתום העבודה.

 

5.            על המציע להציע הנחה לכתב כמויות המצ"ב.

 

6.            ביצוע העבודה - במיידי.

 

7.          יש להגיש את ההצעה לחברה הכלכלית ראש העין באמצעות פקס: 03-9381261    עד יום רביעי ה- 3/8/2011 בשעה 9.00.

 

8.            תנאי תשלום שוטף + 90 יום , ממועד אישור העבודה ע"י המפקח ו/או בא כוחו.

 

9.            אין החברה הכלכלית מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או הצעה אחרת.

 

10.                    הזוכה יצרף צ`ק ביטחון ע"ס 3000 ₪.

 

 

                                                                                                    בכבוד רב

                                                                                                 בעז פרידמן

                                                                                       מנכ"ל החברה הכלכלית רה"ע


 

מכרז פומבי מס' 16/11

 
מכרז פומבי מס` 16/11 לביצוע, שינוע, סריקה ומפתוח מסמכים למערכת ניהול מסמכים (המהווה חלק ממערכת GIS)
 
מהות המכרז:  ביצוע, שינוע, סריקה ומפתוח מסמכים למערכת ניהול מסמכים  (המהווה חלק ממערכת GIS).
 
מועדי מכירת חוברות:  החל מיום 4.10.11 ועד ליום 30.10.11, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל. משרדי החברה הכלכלית יהיו סגורים בחג סוכות החל מ- 12.10.11 ועד ה- 20.10.11 (כולל).
 
הגשת הצעות:  עד ליום 6.11.11 בשעה 12:00.
 
כנס מציעים:  יתקיים ביום 11.10.11 בשעה 12.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
 

ראה מידע נוסף
 

מכרז זוטא מס' 17/11 בדבר פירוק והתקנת גדרות ומעקות

מכרז מס' 18/11

 
מכרז מס` 18/11 בדבר ביצוע עבודות תשתית ברחוב הנביאים בראש העין
מהות המכרז: ביצוע עבודות תשתית ברחוב הנביאים בראש העין.
מועדי מכירת חוברות:  החל מיום 8.11.11 ועד ליום 21.11.11 בשעה 14.00, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 4,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
הגשת הצעות:  עד ליום 23.11.11 בשעה 12:00.
כנס מציעים: ביום ג ה- 15.11.11 בשעה 12.00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות:  עד ליום 17.11.11 בשעה 13.00.

  

ראה מידע נוסף
 

הצעה מס' 21/11

 

 

הצעה מס`21/11 לביצוע תיקוני תשתית ברחבי העיר ראש העין


ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 23/11 - מכרז מסגרת לעבודות פיתוח

 
מכרז מס` 23/11 - בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית (ובינוי) בראש העין (עד 2 מיליון ₪)  - מכרז מסגרת שנתי
 
שם המכרז: מכרז מסגרת לעבודות פיתוח, תשתית ובינוי.
מהות המכרז: מכרז מסגרת שנתי לביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית (ובינוי) בראש העין
מועדי מכירת חוברות המכרז: החל מיום 1.1.12 ועד ליום 17.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14.00, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
מפגש מציעים: ביום ראשון 15.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
הבהרות: עד ליום 19.1.12 בשעה 13.00.
הגשת הצעות: עד ליום 29.1.12 בשעה 12:00.

ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 24/11 - להקמת מרכז ספורט (B.O.T)

 
מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין
 
מהות הפרויקט

תכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בראש העין בשיטת B.O.T (Built Operate, Transfer) על חלק ממגרש מס` 100 לפי תב"ע רנ/מק/142, בגוש 5504 ח"ח 1 ו 2.

מועדי מכירת חוברות המכרז

החל מיום 20.12.11 ועד ליום 10.1.12, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-13:30,תמורת הסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

מפגש מציעים

ביום 1.1.12 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

הבהרות עד לתאריך 03.01.2012
הגשת הצעות  עד ליום 17.1.12 בשעה 12:00.

ראה מידע נוסף
 

מכרז מס' 77/2011 מטעם עיריית ראש העין

 

לרשות החניה ראש-העין דרוש פקח לאכיפת חוקי העזר העירוניים ולביצוע משימות אכיפה.


ראה מידע נוסף
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל