מכרזים וקול קורא
 
מכרזים סגורים - 2015

דרוש/ה מנהל/ת כספים / חשב/ת לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 
דרוש/ה מנהל/ת כספים / חשב/ת לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ


חכ"ל ראש העין מזמינה בזה הגשת הצעות לתפקיד מנהל כספים/חשב החברה

תחומי עיסוק החברה:
ניהול וביצוע פרוייקטים בתחום התשתיות, הפיתוח והבניה פרויקטים נוספים בתחום העיר ראש העין.

תיאור התפקיד: אחראי על ניהול הכספים בחברה, הוצאת דו"חות כספיים, הפקת שכר, דיווחים לרשויות, בקרת תקציב, מעקב על תשלומים וגביה.

דרישות התפקיד:
השכלה – תואר אקדמי בכלכלה או מנהל עסקים או ראיית חשבון ממוסד אקדמי מוכר (תינתן עדיפות לבעלי תואר שני בתחומים אלו)
ניסיון – ניסיון של חמש שנים לפחות (במהלך 7 השנים האחרונות) בניהול כספים/חשבות בחברות ו/או מוסדות ציבוריים/לאומיים בעלי מחזור כספי שנתי של 50 מיליון ש"ח לפחות.

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש את מועמדותם באופן ידני במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 (בית יד יצחק) בראש העין לא יאוחר מיום 04/08/2015 בשעה 12:00. להצעה יש לצרף קורות חיים מפורטים, תעודות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי והמלצות.
רק מועמדים מתאימים ייענו.
החכ"ל שומרת על זכותה לדרוש הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם החכ"ל באמצעות מבדקי מיון.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
מר יצחק בן טוב – מנכ"ל החכ"ל 

 

מכרז פומבי מס' 03/15 - בדבר ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 03/15

בדבר ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

הזמנה לכנס מציעים נוסף ושינוי מועדים

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 01.02.2015 ועד ליום 23.02.2015 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:30, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 03/15", זאת עד ליום 24.02.2015 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. כנס מציעים נוסף יתקיים ביום 22.02.2015 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה למציעים שלא נכחו בכנס הקודם (שהתקיים ביום 09.02.2015 בשעה 10:00) ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 22.02.2015 עד שעה 16:00.

ראש העין, היום 19.02.2015

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל

 


 

מכרז פומבי מס' 04/15 - בדבר הפעלת שוק עירוני פתוח בראש-העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 4/15

בדבר הפעלת שוק עירוני פתוח בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן : "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר הפעלת שוק עירוני פתוח בראש העין.

את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, ברחוב העבודה 11, א.ת. ישן ראש העין, (בית יד יצחק, קומה שלישית) טל`: 03-9383278, פקס: 03-9381261, החל מיום 10.03.2015 ועד ליום 24.03.2015, בימים א`-ה`, בין השעות: 08:30-14:30, תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

2. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק מודפס של כל מסמכי המכרז, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 4/15", זאת עד ליום 25.03.2015 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

3. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

4. מפגש מציעים יתקיים ביום 18.03.2015 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

5. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 22.03.2015 עד שעה 12:00.

ראש העין, היום 04.03.2015

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 08/15 - בדבר הסבת חלל המוזיאון במרכז המוסיקה לאולם רב תכליתי

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 8/2015

בדבר הסבת חלל המוזיאון במרכז המוסיקה לאולם רב תכליתי

בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 8/2015 לביצוע הסבת חלל המוזיאון במרכז המוסיקה לאולם רב תכליתי בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 14/4/15 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 14/4/15.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 30/4/15 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה- 19/4/15 בשעה 10.00 במרכז המוסיקה רח` זכריה משה 2 (ליד הספרייה העירונית) בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 28/4/15 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 10/15 - בדבר ביצוע עבודות בניה למועדון נוער מרכז הצעירים בנווה אפק בראש-העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 10/2015

בדבר ביצוע עבודות בניה למועדון נוער מרכז הצעירים בנווה אפק בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 10/2015 לביצוע עבודות בניה למועדון נוער "מרכז הצעירים" בשכונת נווה אפק בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בנייה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 12/5/15 ועד יום שלישי 19/5/15 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 12/5/15.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 21/5/15 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה- 12/5/15 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 19/5/15 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

יצחק בן טוב

מנכ"ל 


 

מכרז פומבי מס' 11/15 - בדבר הרחבת יחידת תשושי נפש ושיפוץ מרכז יום בראש העין

 
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 11/2015
בדבר הרחבת יחידת תשושי נפש ושיפוץ מרכז יום בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 11/2015 לביצוע הרחבת יחידת תשושי נפש ושיפוץ מרכז יום בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 14/4/15 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 14/4/15.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 30/4/15 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה- 16/4/15 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 28/4/15 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com
_______________________
איציק בן טוב
מנכ"ל

ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 17/15 - בדבר ביצוע 2 מבנים: מעגל תנועה מנחם בגין/דן וכן שירותי גריסה ופינוי עודפי עפר במערום בפסגת טל בראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ


מכרז פומבי מס` 17/2015
בדבר ביצוע 2 מבנים: מעגל תנועה מנחם בגין/דן וכן שירותי גריסה ופינוי עודפי עפר במערום בפסגת טל בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 17/2015 לביצוע 2 מבנים: מעגל תנועה מנחם בגין/דן וכן שירותי גריסה ופינוי עודפי עפר במערום בפסגת טל בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 21/4/15 ועד יום רביעי 29/4/15 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 21/4/15.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 3/5/15 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה- 21/4/15 בשעה 14.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 29/4/15 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________
יצחק בן טוב
מנכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 18/15 - בדבר ביצוע 4 מבנים: מעגל תנועה צה"ל/שבזי; קירצוף וריבוד רח' מנצורה והסדרת צומת חזון איש/מנצורה ; הסדרת צומת וולפסון/עמוסי ; הרחבת מדרכה ברחוב החמישה בראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 18/2015
בדבר ביצוע 4 מבנים: מעגל תנועה צה"ל/שבזי; קירצוף וריבוד רח` מנצורה והסדרת צומת חזון איש/מנצורה ; הסדרת צומת וולפסון/עמוסי ; הרחבת מדרכה ברחוב החמישה בראש העין


1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 18/2015 לביצוע 4 מבנים: מעגל תנועה צה"ל/שבזי; קירצוף וריבוד רח` מנצורה והסדרת צומת חזון איש/מנצורה ; הסדרת צומת וולפסון/עמוסי ; הרחבת מדרכה ברחוב החמישה בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג`-2 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 21/4/15 ועד יום רביעי 29/4/15 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 21/4/15.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 3/5/15 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה- 21/4/15 בשעה 10.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 29/4/15 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________
יצחק בן טוב
מנכ"ל

 

מכרז פומבי מס' 19/15 - בדבר ביצוע חיבור רחוב מלאכי לרחוב המסילה בראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 19/2015
בדבר ביצוע חיבור רחוב מלאכי לרחוב המסילה בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 19/2015 לביצוע חיבור רחוב מלאכי לרחוב המסילה בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שני 11/5/15 ועד יום רביעי 20/5/15 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 11/5/15.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 21/5/15 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שני ה- 11/5/15 בשעה 10.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 20/5/15 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________
יצחק בן טוב
מנכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 20/15 - בדבר אספקה, התקנה, אחזקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכויות פרסום על גביהם

 

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 20/15

בדבר אספקה, התקנה, אחזקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכויות פרסום על גביהם

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר אספקה, התקנה, אחזקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכויות פרסום על גביהם.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 14.6.2015 ועד ליום 6.7.2015 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:30, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 20/15", זאת עד ליום 8.7.2015 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. כנס מציעים יתקיים ביום 22.6.2015 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 28.6.2015 עד שעה 16:00.

ראש העין, היום _________

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 31/15 - בדבר הפעלת בית קפה בבית מרכז המוסיקה ראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 31/15

בדבר הפעלת בית קפה בבית מרכז המוסיקה ראש העין

1. עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר הפעלת בית קפה בבית מרכז המוסיקה בראש העין.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 16.8.2015 ועד ליום 10.9.15, בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בשני עותקים מודפסים של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 20.9.15 בשעה 12:00.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. כנס מציעים יתקיים ביום 31.8.15 בשעה 10.00 במרכז המוסיקה,רח` זכריה משה,ראש העין השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 7.9.15 בשעה 12.00.

_______________________

יצחק בן טוב

מנכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 33/15 - בדבר מתן שירותי הסעה (שאטל) מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 33/15

בדבר מתן שירותי הסעה (שאטל) מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר מתן שירותי הסעה (שאטל) מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 בימים א` - ה` בין השעות: 08:30-14:00 החל מיום 15.10.2015 ועד ליום 5.11.2015 בשעה 12:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 33/15", זאת עד ליום 9.11.2015 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. כנס מציעים יתקיים ביום 22.10.2015 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 28.10.2015 בשעה 12:00.

ראש העין, היום 15/10/2015

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל

 


 

מכרז פומבי מס' 39/15 - בדבר ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

 

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 39/15

בדבר ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע ביצוע עבודות בטיחות בתנועה והסדרי תנועה בראש העין.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 29.11.2015 ועד ליום 17.12.2015 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:30, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 39/15", זאת עד ליום 20.12.2015 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. כנס מציעים יתקיים ביום 06.12.2015 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 10.12.2015 עד שעה 16:00.

ראש העין, היום _________

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 40/15 - בדבר הפעלת חניון ציבורי באזור התעשייה אפק, בראש העין

 

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 40/15

בדבר הפעלת חניון ציבורי באזור התעשייה אפק, בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר הפעלת חניון ציבורי באזור התעשייה אפק, בראש העין.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית), טל` 03-9383278, החל מיום 25.11.2015 ועד ליום 15.12.2015, בשעה 14:00, בימים א`- ה`, בין השעות 8:30-13:30, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים, כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החכ"ל. ההצעות יוגשו על גבי החסן נייד (דיסק און קי), שנמסר למציע על ידי החכ"ל, וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בהחסן הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 40/15", זאת עד ליום 16.12.2015 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.

5. כנס מציעים יתקיים ביום 2.12.2015 בשעה 12:00, במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 6.12.2015 עד שעה 13:00.

ראש העין, היום 19.11.2015

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל


 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל