מכרזים וקול קורא
 
מכרזים סגורים - 2016

מכרז פומבי מס' 06/16 - בדבר מתן שירותי ניהול דו"חות חניה ודו"חות פיקוח עירוני

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 06/16

בדבר מתן שירותי ניהול דו"חות חניה ודו"חות פיקוח עירוני

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן- "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר מתן שירותי ניהול דו"חות חניה ודו"חות פיקוח עירוני.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 5.9.2016 ועד ליום 25.9.2016 בימים א` – ה` בין השעות 08:30-14:30, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 06/16", זאת עד ליום 31.10.2016 עד שעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. כנס מציעים יתקיים ביום 13.09.2016 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 18.9.2016 עד שעה 12:00.


 

מכרז פומבי מס' 10/16 - בדבר ביצוע שצ"פ יהודה הלוי עבודות תאורה גינון ופיתוח

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 10/16

בדבר ביצוע שצ"פ יהודה הלוי עבודות תאורה גינון ופיתוח בעיר ראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 10/16 לביצוע בדבר ביצוע שצ"פ יהודה הלוי עבודות תאורה גינון ופיתוח ראש העין .

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 ובסיווג ג`-1 לפחות .

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 14/6/16 בין השעות 9:00-14:00 ועד יום חמישי ה- 23.6.16 ,תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שני ה- 27/6/16 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה- 14/6/16 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 20/6/16 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל

 


 

מכרז פומבי מס' 11/16 - בדבר לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 11/16

בדבר לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור- מסגרת שנתית בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 11/16 לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור- מסגרת בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום ה- 7/6/16 ועד ליום 16.6.16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 2,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שני ה- 20/6/16 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה- 7/6/16 בשעה 11.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 16/6/16 בשעה 14:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל

 


 

מכרז פומבי מס' 12/16 - בדבר סימון ואזהרה מפני שטח אש

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 12/16

בדבר סימון ואזהרה מפני שטח אש באמצעות גדר רשת מגולוונת אוסטרלית בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 12/16 לביצוע סימון ואזהרה מפני שטח אש באמצעות גדר רשת מגולוונת אוסטרלית בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום שלישי 7/6/16 בין השעות 9:00-14:00 ועד יום חמישי ה- 16.6.16 ,תמורת הסך של 2,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שני ה- 20/6/16 בשעה 12:00

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה- 7/6/16 בשעה 10.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 16/6/16 בשעה 14:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 13/16 - בדבר מחזור וגריסה של פסולת בניין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

תיקון למכרז פומבי מס` 13/16

בדבר תכנון, פיתוח, הקמה, הפעלה ואחזקה של אתר למחזור וגריסה של פסולת בניין וטיפול בעודפי עפר בעיר ראש העין

1 . החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי

מתוקן מס` 13/16 לביצוע בדבר תכנון, פיתוח, הקמה, הפעלה ואחזקה של אתר למחזור.

2 . מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי

הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה www.rosh-haayin.com ולרכוש

במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק )קומה שלישית( טל`: 03-9383278 , החל מיום ראשון 3/7/16 ועד יום חמישי ה - 14.7.16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

3 . את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,

במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון

הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר

יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום רביעי ה -

20/7/16 בשעה 12:00 .

4 . אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

5 . מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה - 5/7/16 בשעה 10.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה

11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

6 . אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 14/7/16 בשעה 12:00

7 . אתר החברה הכלכלית ראש העין - www.rosh-haayin.com

איציק בן טוב

מנכ"ל

 לעיון במסמכי המכרז - לחצו כאן


 

מכרז פומבי מס' 14/16 - בדבר הפעלת שני חניונים ציבוריים בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 14/16 - בדבר הפעלת שני חניונים ציבוריים בראש העין

הזמנה לכנס מציעים נוסף ושינוי מועדי המכרז

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה מציעים להשתתף בכנס מציעים נוסף שיתקיים ביום 04/12/2016 בשעה 09:00 במשרדי החכ"ל.

ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה עבור מציעים שלא נכחו בכנס הראשון ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית), טל` 03-9383278, החל מיום 04/12/2016 ועד ליום 06/12/2106, בשעה 14:00, בימים א`- ה`, בין השעות 8:30-13:30, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים, כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החכ"ל. ההצעות יוגשו על גבי החסן נייד (דיסק און קי), שנמסר למציע על ידי החכ"ל, וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בהחסן הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 14/16", זאת עד ליום 12/12/2016 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 06/12/2016 עד שעה 13:00.

7. מועד הכנסת שינויים ותיקונים נדחה ליום 07/12/2016 בשעה 16:00

ראש העין, היום __________

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החברה

 


 

מכרז פומבי מס' 21/16 נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז פומבי מס` 21/16
נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין
 
 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 21/16 לביצוע נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין.
 2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה  www.rosh-haayin.com ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק )קומה שלישית( טל`: 03-9383278 החל מיום חמישי 25/8/16 ועד יום שלישי ה - 6.9.16 בין השעות 9:00-14:00 , תמורת סך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
 3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרוןהנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה -11.9.16 בשעה 12:00 .
 4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
 5. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה - 25/8/16 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 7/9/16 בשעה12:00
 6. אתר החברה הכלכלית ראש העין - www.rosh-haayin.com
_______________________
איציק בן טוב
מנכ"ל

ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 22/16 - בדבר שדרוג רחוב האצ"ל בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 22/16

בדבר שדרוג רחוב האצ"ל בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 22/16 לביצוע שדרוג רחוב האצ"ל בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענפים ראשיים 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) ובסיווג ג`-5 לפחות וכן בענף ראשי 400 (ביוב ניקוז ומים) בסיווג ב`-2 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום חמישי 6/10/16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 4,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 6/10/16., מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז עד יום רביעי 2/11/16 בשעה 12:00,

(משרדי החכ"ל סגורים בחוהמ"ס בתאריכים 16-24/10/16).

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שלישי ה- 8/11/16 בשעה 12:00.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה- 25/9/16 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום חמישי 3/11/16 בשעה 12:00

8. אתר החברה הכלכלית ראש העין- www.rosh-haayin.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל


 

מכרז פומבי מס' 23/16 - בדבר ביצוע עבודות גמר ומערכות באולם מופעים קימרלינג

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 23/16

בדבר ביצוע עבודות גמר ומערכות באולם מופעים קימרלינג בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 23/16 לביצוע עבודות גמר ומערכות באולם מופעים קימרלינג בראש העין.

1 . על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים )עפ"י החוק לרישום

קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו (בענפים ראשיים 100 (בניה)
 ובסיווג ג`- 5 .

2 . את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ורכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 , בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278 , החל מיום ראשון 11/12/16 בין השעות 9:00-14:00 עד ליום שלישי 20/12/16 בשעה 12:00 , תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

3 . את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שלישי ה -27/12/16 בשעה 12:00 .

4 . אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

5 . מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה - 29/11/16 בשעה 10:00 במשרדי חכ"ל רח`

העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

6 . אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום שלישי 20/12/16 בשעה 12:00

 


 

מכרז פומבי מס' 24/16 - בדבר ביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות שילה/ז'בוטינסקי

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 24/16

בדבר ביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות שילה/ז`בוטינסקי

ועבודות פיתוח ברחוב החלוץ בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 24/16 לביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות שילה/ז`בוטינסקי ועבודות פיתוח ברחוב החלוץ בראש העין.

2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענפים ראשיים 200 בסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום ראשון 9/10/16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום ראשון 9/10/16, מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז עד יום חמישי 27/10/16 בשעה 12:00,

(משרדי החכ"ל סגורים בערב יוה"כ 11/10/16 ובחוהמ"ס בתאריכים 16-24/10/16).

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 6/11/16 בשעה 12:00.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה- 9/10/16 בשעה 11.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום שני 31/10/16 בשעה 12:00


 

מכרז פומבי מס' 28/16 - בדבר ביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח גני ילדים בשכונת חורשים בראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
 

מכרז פומבי מס` 28/16
בדבר ביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח גני ילדים בשכונת חורשים בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 28/16 לביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח גני ילדים בשכונת חורשים בראש העין.
 

1. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-2.
 

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ורכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום ראשון 4.12.16 עד ליום שני 12/12/16 בין השעות 9:00-14:00 תמורת הסך של 2,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
 

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 22/12/16 בשעה 12:00.
 

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
 

5. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה- 4/12/16 בשעה 10:00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום חמישי 15/12/16 בשעה 12:00.
 

 לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן
 

 

מכרז פומבי מס' 29/16 - בדבר ביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח בית ספר בשכונת חורשים בראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 29/16
בדבר ביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח בית ספר בשכונת חורשים בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 29/16 לביצוע עבודות בניה תשתיות ופיתוח בית ספר בשכונת חורשים בראש העין.

1. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-4.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ורכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום ראשון 4.12.16 עד ליום שני 12/12/16 בין השעות 9:00-14:00 תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 22/12/16 בשעה 12:00.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

5. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה- 4/12/16 בשעה 11:00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

6.  אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום חמישי 15/12/16 בשעה 12:00.
 

לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן 
 

 

מכרז פומבי מס' 30/16 - בדבר הרחבת צומת קיבוץ גלויות נחל רבה ומדרכה ברחוב קיבוץ גלויות ראש העין

 

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 30/16

בדבר הרחבת צומת קיבוץ גלויות נחל רבה ומדרכה ברחוב קיבוץ גלויות ראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 30/16  לביצוע הרחבת צומת קיבוץ גלויות נחל רבה ומדרכה ברחוב קיבוץ גלויות ראש העין. 

1.      על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענפים ראשיים  200 (בניה) ובסיווג  ג`-1.

2.      את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ורכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום חמישי 15/12/16  בין השעות 9:00-14:00 עד ליום חמישי 22/12/16 בשעה 14:00, תמורת הסך של  1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.   

3.      את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 15/1/17 בשעה 12:00.     

4.      אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

5.      מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי  ה- 15/12/16 בשעה 10:00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3  בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום רביעי  28/12/16  בשעה 12:00


 

מכרז פומבי מס' 31/16 - בדבר השלמת רחוב החמישה וחניון לרחוב החמישה בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 31/16

בדבר השלמת רחוב החמישה וחניון לרחוב החמישה בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 31/16  לביצוע השלמת רחוב החמישה וחניון ברחוב החמישה בראש העין. 
 

1.      על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענפים ראשיים  200 (בניה) ובסיווג  ג`-1.

2.      את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין ורכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום חמישי 15/12/16  בין השעות 9:00-14:00 עד ליום חמישי 22/12/16 בשעה 14:00, תמורת הסך של  2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.   
 
3.      את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה- 15/1/17 בשעה 12:00.     
4.      אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

5.      מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי  ה- 15/12/16 בשעה 11:00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3  בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

6.      אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום רביעי  28/12/16  בשעה 12:00

 

                                                                               


 

מכרז פומבי מס` 19/16 בדבר ביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה/עמל א.ת אפק ראש העין

 
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז פומבי מס` 19/16
בדבר ביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה/עמל א.ת אפק ראש העין
 
 1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס`19/16 לביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה עמל א.ת אפק ועבודות התקנת רמזור ופיתוח בראש העין .
 2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה www.rosh-haayin.com  ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278 החל מיום חמישי 25/8/16 ועד יום שלישי ה - 6.9.16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת סך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
 3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשריוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שני ה -12.9.16 בשעה 12:00 .
 4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
 5. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה - 25/8/16 בשעה 11.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 7/9/16 בשעה 12:00
 7. אתר החברה הכלכלית ראש העין - www.rosh-haayin.com
_______________________
איציק בן טוב
מנכ"ל

ראה מידע נוסף
 

 |  ראשי |  אודות החברה  |  מכרזים וקול קורא  |  הנדסה  |  מנהלת נצב"א סיטי  |  רשות החניה  |  G.I.S  |  יצירת קשר  |  תקנון אתר  |  פרוייקטים 2014  |  גלריית תמונות  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
החברה הכלכלית-לראש העין בע''מ- www.rosh-haayin.com © כל הזכויות שמורות
החברה הכלכלית לראש העין כתובת: רחוב העבודה 11 בניין יד יצחק, קומה 3 אזור תעשיה ישן ראש-העין טלפון: 03-9383278 פקס: 03-9381261
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל