מכרזים ודרושים
 
מכרזים סגורים - 2018

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת

  

מכרז פומבי מס' 03/18 - ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח גני ילדים ובית כנסת מבנה דו קומתי במגרש 206 בראש העין

 

 

 

לעיון בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן

 לעיון במסמך הבהרות מס` 1 - לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 04/18 - בדבר הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 4/18

בדבר הפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין

 

  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 4/18 להפעלת מעונות יום במתחם הקבלנים בראש העין.

  2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278  החל מיום  25.1.18  ועד יום: 8.2.18 בין השעות 9:00-14:00, תמורת סך של 500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.  

  3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום 20.2.2018 בשעה 12:00.     

  4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

  5. מפגש מציעים יתקיים ביום 29/1/18 בשעה 13.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3  בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

  6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 15/2/18 בשעה 12:00.

  7. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  www.rosh-haayin.com


 

מכרז פומבי מס' 05/18 - בדבר ביצוע חניון מרכז טל וחניון רחוב החמישה בראש העין

 

 


 

מכרז פומבי מס' 07/18 - בדבר ביצוע עבודות תכנון, בניה ופיתוח מעונות יום במתחם הקבלנים

 

לעיון בפרוטוקול סיור קבלנים - לחצו כאן 
 
לעיון במסמך הבהרות (מס` 1) - לחצו כאן
 

ראה מידע נוסף
 

מכרז פומבי מס' 09/18 - בדבר ביצוע עבודות עפר לצורך הקמת מגרש כדורגל בשכונת נופרים בראש העין

 
 
 

מכרז פומבי מס' 10/18 - למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GIS)

מכרז פומבי מס' 12/18 - בדבר ביצוע התקנת מעליות במוסדות חינוך בראש העין