מכרזים סגורים - 2020

לחברה הכלכלית לראש העין בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כספים

 

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 - בדבר ביצוע בניה, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור בעיר ראש העין

 

לצפייה בחוברת המכרז - לחצו כאן


 

מכרז מסגרת פומבי מס' 16/20- בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין (עד 15.7 מל"ש)

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז מסגרת פומבי מס` 16/20

בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין (עד 15.7 מל"ש)

1.     החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז מסגרת פומבי מס` 16/20 בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית עד 15.7 מל"ש בראש העין. 

2.     על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 ( כבישים תשתית ופיתוח) ובסיווג ג`-3 לפחות.

3.     את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 (בית יד יצחק) ראש העין. טל`: 03-9383278, החל מיום ראשון 30.8.2020 עד יום חמישי  3/9/2020  בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.  

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר החברה הכלכלית www.rosh-haayin.com ובמשרדי החכ"ל החל מיום ראשון 30.8.2020.

4.     את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בצירוף עותק מודפס מכל מסמכי המכרז כולל הזיכרון הנייד שנמסר למציע, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל  וזאת עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 10/9/2020 בשעה 12:00   

5.     אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

6.     מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון  ה- 30.8.2020 בשעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב העבודה 11/1 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים רשות

7.     אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 6.9.2.020 בשעה 12:00


 

                                                                                                        _______________________

                                                                                                                 יאיר אברהם, עו"ד

                                                                                                                         מנכ"ל

לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן 
 
לעיון בפרוטוקול מפגש קבלנים - לחצו כאן 

 

מכרז פומבי מס' 02/20 - בדבר הפעלת קיוסק/קפה בטיילת נחל רבא בראש העין

 

 
 

מכרז פומבי מס' 03/20 - בדבר הפעלת חניון ציבורי באזור התעשייה אפק בראש העין

 

 לעיון במסמכי המכרז - לחצו כאן
 
-המכרז בוטל- 

 

מכרז פומבי מס' 06/20 - בדבר הפעלת קיוסק / קפה בטיילת נחל רבא בראש העין

 

לצפייה במסמכי המכרז - לחצו כאן


 

מכרז פומבי מס' 08/2020 - בדבר ביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בראש העין

 

 >>   לעיון בחוברת המכרז - לחצו כאן
 
>>  להלן עדכון מועדים למכרז: 

      שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 19/5/2020.

     הגשת המכרז עד ליום 31/5/2020.

 
>> לעיון בתשובות לשאלות הבהרה - לחצו כאן  
 
 

 

מכרז פומבי מס' 14/20 - בדבר הפעלת ותחזוקת חניון ציבורי באזור התעשייה פארק אפק בראש העין