הגשת בקשה להסבה

הגשת בקשה להסבה

בקשה להסבת דו"חות ניתן להגיש לרשות החניה בתוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח.
בקשה שתוגש בחלוף 90 ימים מיום המצאת הדו"ח לא תתקבל.

לצורך הארכת המועד להגשת בקשה להסבה, בחלוף 90 ימים, יש להגיש בקשה מקדמית מנומקת המסבירה את סיבת השיהוי ולצרף אליה את בקשת ההסבה.
ככל ותתקבל ע"י התובע העירוני בקשת הארכה ויוארך המועד – תקלט בקשת ההסבה והיא תבחן.

חיפוש חופשי