הגשת בקשה להסבה

הגשת בקשה להסבה

בקשה להסבת דו"חות ניתן להגיש לרשות החניה בתוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח.
בקשה שתוגש בחלוף 90 ימים מיום המצאת הדו"ח לא תתקבל.

לצורך הארכת המועד להגשת בקשה להסבה, בחלוף 90 ימים, יש להגיש בקשה מקדמית מנומקת המסבירה את סיבת השיהוי ולצרף אליה את בקשת ההסבה.
ככל ותתקבל ע"י התובע העירוני בקשת הארכה ויוארך המועד – תקלט בקשת ההסבה והיא תבחן.

קרא עוד 

להגשת בקשה להסבת דו"ח חניה, על בעל הרכב להגיש את המסמכים הבאים:

  • מסמך המוכיח כי החזקה ברכב נמסרה לאדם אחר.
  • תצהיר החתום ע"י מורשה ו/או עו"ד.
  • צירוף הסכם חכירה / השכרה / מכר חתום המעיד על כך שבמועד מתן הדו"ח, הועבר הרכב לחזקתו של אחר.
  • לחילופין, ניתן להמציא הצהרה חתומה ע"י המחזיק ברכב (בצירוף העתק תעודה מזהה) ולפיה הוא זה אשר החזיק ברכב במועד הרלוונטי לקבלת הדו"ח.

 

סגור

חיפוש חופשי