תקנון

wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com (להלן: "האתר") הינו האתר הרשמי של החברה הכלכלית לראש-העין בע"מ (להלן: "החברה").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמת ואישור המשתמשים והגולשים (להלן: "המשתמשים") באתר לאמור בתקנון זה.

בתקנון זה: "תכנים" – כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, מלל, תמונות וסרטונים שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם הוא בבעלות צד ג`, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, על אף שהחברה עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה בהמלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו או המלצה כלשהי מכל מין וסוג. על כן הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות לגרום למשתמשים בהחלטה כלשהי לפעול על בסיס תכנים אלו והחברה אינה לוקחת אחריות לפעולות המשתמשים ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא ולא תהיה מצד המשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריות המשתמשים הבלעדית והמלאה.

כל התכנים הנמצאים באתר מעוגנים בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בהם ללא הרשאה כתובה מהחברה, החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב` ( להלן ולעיל – "המידע") מוגנים, בין היתר, ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר עליך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל ו/או במידע באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר חוק הגנת הפרטיות וכיו"ב.

אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לחברה ו/או לצד ג` כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רישיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מהחברה ו/או מבעל הזכויות באתר.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או שיהווה פגיעה מכל סיבה אחרת למשתמשים, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמשים או לרכושם עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שנמצאים ושימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה ואינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים או לרכושם כתוצאה מוירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר ו/או בשל הורדת תכנים מהאתר ו/או משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

המשתמשים מוזמנים לפנות אל החברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בשרות, בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. החברה רשאית למסור תשובתה לפונה, במידה שזו נתקבלה, באמצעות שרות זה (דואר אלקטרוני) או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

כל חומר או תגובה אשר יועבר על ידיך לאתר בכל דרך שהיא יחשב כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלותך. החברה תהיה רשאית להשתמש בחומר שישלח על ידיך לכל מטרה.

מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהות של משתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.

הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים, אולם גישה לחלקים סגורים באתר, פניות באמצעות האתר או פעולות מפורות אחרות, כרוכות במסירת פרטים. המשתמשים אינם חייבים למסור את פרטיהם אלא שאז יתכן ולא יוכלו להיכנס לחלקים הסגורים באתר או לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים. באותם מקרים בהם יסכימו המשתמשים למסור פרטיהם, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים.

המשתמשים מסכימים כי החברה והאתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים לצורך דיוור של תכנים או פרסומות, שיפור השירותים המוענקים על ידה, וליצירת הקשר עם המשתמשים.

בכל עת עומדת למשתמשים הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר והחברה, באמצעות פנייה.

החברה שומרת על פרטיות המשתמשים – המידע הנאסף על ידי אתר החברה, בין אם הוא פרטי ואישי, ובין אם הוא פרטי ואישי באופן חלקי, כמו למשל, כתובות דואר אלקטרוני ו/או התוכן של הודעות דואר אלקטרוני המתקבלות אצל החברה, או הנשלחות ממנה, אינו מועבר לצד שלישי, אלא אם כן נדרש הדבר על פי חוק בידי רשות המוסמכת לכך.

הבהרה חשובה – אתר החברה משמש שער או מקום הפניה לאתרים אחרים, אשר אינם בבעלות החברה ו/או בשליטתה. מדיניות הפרטיות של החברה איה חלה על אתרים אחרים אלו, המתנהלים, כל אחד, על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו. החברה אינה מסוגלת ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שישאירו המשתמשים באתרים אלו.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו והמרכז.

חיפוש חופשי