בקשה להצעות, בדרך של מתן אחוז הנחה, בדבר מתן שירותי ניהול פרויקט המגורים בשכונת נופרים (לב ישראל) בעיר ראש העין

25 ביוני 2017

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

בקשה להצעות, בדרך של מתן אחוז הנחה, בדבר מתן שירותי ניהול פרויקט המגורים בשכונת נופרים (לב ישראל) בעיר ראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות לקבלת שירותי ניהול פרויקט המגורים ואזור התעסוקה בשכונת נופרים (לב ישראל) בעיר ראש העין.

2. להלן פירוט הדרישות מהמציע:

· השכלה נדרשת- עורך דין או מהנדס אזרחי בוותק של 7 שנים לפחות.

· היעדר הרשעות פליליות ב-7 השנים האחרונות.

· ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים ו/או ניהול נכסים בשווי של 250 מיליון ש"ח לפחות.

3. להלן פירוט מרכיבי התפקיד:

· ביצוע בקרה ופיקוח כללי על עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות בפרויקט המבוצעות על ידי מפעלי תחנות בהתאם להסכם הפיתוח.

· מעקב ובקרה אחר עבודות התכנון, הפיקוח וביצוע העבודות על ידי חברת מפעלי תחנות והתאמתן לתוכניות ועמידה בלו"ז שנקבע בהסכם הפיתוח, בתיאום עם חברות ניהול ופיקוח של חברת מפעלי תחנות.

· ניהול הפרויקט וביצוע דיוני סטאטוס שוטפים, לפחות אחת לשבוע.

· ביצוע תיאומים עם מהנדס העיר בהיבטים התלויים באישור ועיון מהנדס העיר.

· שיתוף פעולה עם מנהל אגף שפ"ע בעירייה בנושאים שבאחריות אגף שיפור פני העיר.

· מעקב אחר קידום התכנון, האישורים הנדרשים, הפיקוח והביצוע .

· מעקב ופיקוח אחרי התקדמות הביצוע בהתאם ללו"ז שיקבע בוועדת ההיגוי ודיווח לעירייה, הגשת דו"ח בקרה של סטיות מהלו"ז, תוך הסברת סיבות הסטייה והמלצה לגבי הצעדים שעל העירייה לנקוט במקרים אלה.

· תיאום בין הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובמשרדי הממשלה וברשויות, ככל הנדרש.

· פיקוח על קיום התחייבויות מפעלי תחנות בנושא בטיחות, סדר וניקיון ואי הפרעה לתושבים.

· בקרת תכנון עירוני- תחבורה וחניות.

· בקרה על השתלבות הפרויקט בסביבה האורבנית.

· ניהול הליך האכלוס של הפרויקט וליווי התושבים.

· ביצוע כל מטלה שתוטל ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ.

· מחייב זמינות של 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, כולל ערבי חג, פרט לשבתות וחגים.

4. משך ההתקשרות- 24 חודשים.

5. מתן השירות, כולל ניוד (רכב) באחריות ועל חשבון המציע. לא יתקיימו יחסי עבודה בינו לבין החכ"ל.

6. ההצעות שיש להעביר הינן "הצעות הנחה", דהיינו, אחוז הנחה מהתמורה החודשית בסך של 12,500 ש"ח בצירוף מע"מ. יש לצרף להצעות פירוט בדבר הניסיון של המציע, מגובה באישורים, אסמכתאות והמלצות.

7. את ההצעות יש להעביר במייל, עד ליום ראשון, 2 ביולי 2017, בשעה 12:00 דרך המייל Keren@rosh-haayin.com עם ציון נושא ההודעה: "הצעה למתן שירותי ניהול פרויקט שכונת נופרים ואזור התעסוקה בראש העין".

8. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

9. הזוכה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות תוך 7 ימים מקבלת הודעת הזכיה.

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

עיקרי התקשרות

תנאי השתתפות

הבהרות

קול קורא נוספים

קול קורא נוספים

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים של החברה

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

26/01/2023

בשעה
12:00

קבצים מצורפים

|

שם הקובץ-

קול קורא – בקשה לקבלת מידע להקמת קיוסק/ בית קפה/ מסעדה במתחם האגם ראש העין

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

בשעה

קבצים מצורפים

|

שם הקובץ-

חיפוש חופשי