מכרז מסגרת פומבי מס' 14/22

29/08/2022
השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סיור קבלנים: 04/09/22 במושכר

שאלות הבהרה: 11/09/22

הכנסת שינויים: 13/09/22

חכל ראש העין – נספח ביטוח

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

20/09/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי