מכרז פומבי מס' 22/21

25/08/2021
להשכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

05/09/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי