מכרז פומבי מס' 01/14

אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מדחני כרטיס.
שם המכרז:
מדחני כרטיס
מהות המכרז:
אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מדחני כרטיס.
רכישת חוברות המכרז:

החל מיום 27/05/14 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, ועד ליום 19/06/14 בשעה 14:00, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל

הגשת הצעות:
עד ליום 30/06/2014 בשעה 12:00
פגש מציעים:

ביום 16/06/14 בשעה 14:00 במשרדי החכ"ל.

הבהרות:
עד ליום 15/06/14 עד שעה 16:00

 

מכרז בדבר אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של
מדחני כרטיס "שלם והצג" PAY DISPLAY
מכרז מספר 1/14
עיריית ראש העין, באמצעות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החברה") מפרסמת בזאת מכרז מס. 1/14 במסגרתו היא מבקשת לקבל הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מדחני כרטיס מסוג PAY & DISPLAY (להלן: "מדחנים" וה"שירות") שיוצבו בעיר ראש העין.
את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 27.5.14 בימים א` – ה`, בין השעות 08:30-14:00, ועד ליום 19.6.14 בשעה 14:00, תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.
את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים במשרדי החברה בימים ובשעות האמורים בסעיף לעיל, לא יאוחר מיום 23.6.14 בשעה 12:00 במעטפה סגורה ולרשום על המעטפה: "מכרז מדחני כרטיס". החברה רשאית שלא לקבל הצעה שתימסר לאחר המועד הנ"ל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
שאלות תימסרנה בכתב לפקס 03-9381261 עד ליום 15.6.14 בשעה 16.00 במשרדי החברה, כמפורט להלן, לידי מנהל רשות החניה מר יניב אוהב ציון. התשובות תימסרנה בכתב במועד בו יערך מפגש הקבלנים, או תישלחנה בפקס` עד ה- 17.6.14, ותופנינה לכל המשתתפים במכרז.
מפגש קבלנים, יערך במשרדי החברה ביום 16.6.14 שעה 14.00 בכתובת החברה האמורה לעיל.

שלום בן משה
ראש העיר
ויו"ר דרקטריון חברה כלכלית


החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

הודעה בדבר תיקון למכרז פומבי מס` 1/14

בדבר אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מדחני כרטיס "שלם והצג" Pay & Display

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מודיעה בזאת על תיקון תנאי הסף למסמכי המכרז שבנדון שפורסם על ידה.

2. במסגרת התיקון הוחלט לסייג את הדרישה להצהרה על העדר הרשעה פלילית לפי סעיף 3.9 למסמך א` למסמכי המכרז (בנוסח המופיע במסמך א`-4), כך שזו לא תתייחס לעבירות לפי חוק העסקת עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אליהם מתייחסת ההצהרה בדבר קיום הוראות חוק עסקאות עם גופי ציבוריים המופיע בסעיף 3.10 למסמך א`.

1. למען הסר סופק, מובהר כי פרק הזמן אליו מתייחסת ההצהרה לפי סעיף 3.9 עומדת על 7 שנים שקדמו לפרסום המכרז.

3. יתר תנאי המכרז נותרים על כנם.

4. מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום 19/06/2014 בשעה 14:30 במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 (בית יד יצחק) בראש העין. השתתפות במפגש (למי שלא השתתף במפגש הראושן) – חובה.


 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

הודעה שניה בדבר תיקון למכרז פומבי מס` 1/14

בדבר אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מדחני כרטיס "שלם והצג" Pay & Display

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מודיעה בזאת על תיקון נוסף לתנאי הסף למסמכי המכרז שבנדון שפורסם על ידה.

2. במסגרת התיקון הוחלט לשנות את תנאי הסף המופיע בסעיף 3.3 למסמך א` למכרז כך שניתן יהיה להציע מדחנים חדישים (ולא חדשים לחלוטין כפי שנכתב) מתאריך ייצור שאינו עולה על 3 שנים לפני הגשת ההצעה למכרז, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז ובמסמכי ההבהרות למכרז.

3. השינוי האמור יחול גם על סעיף 6.1 להסכם ועל המפרט הטכני.

4. יתר תנאי המכרז נותרים על כנם.

5. מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום חמישי 19/06/2014 בשעה 14:30 במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 (בית יד יצחק) בראש העין. השתתפות במפגש (למי שלא השתתף במפגש המציעים הראשון) – חובה.

6. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 30.6.14.

_______________________

בן בית אור, יו"ר הדירקטוריון

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

מכרז פומבי מס' 6/24 להצבה והפעלה של עמדות איסוף עצמי "לוקרים" במרחב הציבורי בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

01/08/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

מכרז פומבי 2/24 – השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקה 18 בראש העין

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי