מכרז פומבי מס' 04/14

ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין
מכרז פומבי מס' 4/14 – בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין
שם המכרז:
עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור
מהות המכרז:
ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין
רכישת חוברות המכרז:

החל מיום 18/5/14 בימים א` – ה`, בין השעות 09:30-14:00, ועד ליום 27/5/14 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל

הגשת הצעות:
עד ליום 1/6/2014 בשעה 12:00
פגש מציעים:

ביום 22/5/14 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל.

הבהרות:
עד ליום 28/5/14 עד שעה 14:00

 

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 04/2014

בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין.

2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג`-1 לפחות.

3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 18/5/14 בימים א` – ה`, בין השעות 09:30-14:00, ועד ליום 27/5/14 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז פומבי 04/2014", זאת עד ליום 1/6/2014 בשעה 12:00 פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

6. כנס מציעים יתקיים ביום 22/5/14 בשעה 11:00 במשרדי החכ"ל.

7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 28/5/14 עד שעה 14:00.

_______________________

שלום בן משה

יו"ר הדירקטוריון

וראש העיר

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי