מכרז פומבי מס' 10/18

למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GIS)

לפרטי המכרז יש להוריד את הקובץ המצורף

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי