מכרז פומבי מס' 14/16

הפעלת שני חניונים ציבוריים בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 14/16 – בדבר הפעלת שני חניונים ציבוריים בראש העין

הזמנה לכנס מציעים נוסף ושינוי מועדי המכרז

1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה מציעים להשתתף בכנס מציעים נוסף שיתקיים ביום 04/12/2016 בשעה 09:00 במשרדי החכ"ל.

ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה עבור מציעים שלא נכחו בכנס הראשון ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית), טל` 03-9383278, החל מיום 04/12/2016 ועד ליום 06/12/2106, בשעה 14:00, בימים א`- ה`, בין השעות 8:30-13:30, תמורת הסך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים, כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החכ"ל. ההצעות יוגשו על גבי החסן נייד (דיסק און קי), שנמסר למציע על ידי החכ"ל, וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בהחסן הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 14/16", זאת עד ליום 12/12/2016 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.

6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 06/12/2016 עד שעה 13:00.

7. מועד הכנסת שינויים ותיקונים נדחה ליום 07/12/2016 בשעה 16:00

ראש העין, היום __________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החברה

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי