מכרז פומבי מס' 20/17

ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 20/17

בדבר ביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי ועד רחוב יהושוע בן נון בראש העין

  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 20/17 לביצוע עבודות ניקוי ופינוי אפיק נחל רבה מרחוב יהודה הלוי עד רחוב יהושוע בן נון  בראש העין.
  2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ו/או בענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) ובסיווג  ג`-1  לפחות.
  3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת הסך של  1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום  27/4/2017 ועד ה- 8.5.17 בין השעות 8:30-14:30.
  4. ניתן לעיין במסמכים במשרדי החכ"ל.
  5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים  כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 11/5/2017  בשעה 12:00     
  6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
  7. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון  ה- 30/4/2017 בשעה 11.00 במשרדי החברה הכלכלית לראש העין, רחוב העבודה 11/1 ראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
  8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 8/5/2017 בשעה 12:00
  9. אתר החברה הכלכלית ראש העין-  wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com                                                                                                                                                                                                                                                  איציק בן טוב

                                                              מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי