מכרז פומבי מס' 23/17

אספקת מערכת אינטרנטית לקליטת לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 23/17

בדבר אספקת מערכת אינטרנטית לקליטת לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין

       1.   החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר אספקת מערכת אינטרנטית לקליטה ועיבוד בקשות תושבים לתווי תושב ותווים אזוריים וכן למתן שירותי הפקה, הדפסה וחלוקת התווים בעיר ראש העין.

       2.   את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית), טל`: 03-9012628, פקס`: 03-9012627, דוא"ל: parking@roshhaayin.com החל מיום 20/08/2017 ועד ליום 31/08/2017בימים א`- ה`, בין השעות 08:30 עד 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. חוברת המכרז ומסמכי המכרז יימסרו על גבי זיכרון נייד (disk on key). ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החכ"ל, במועדים האמורים לעיל בסעיף זה.

      3.   כנס מציעים יתקיים ביום 22/08/2017 בשעה 11:00, במשרדי החכ"ל. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

         4.   אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 30/08/2017 עד שעה 12:00.

       5.    את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש להגיש לתיבת המכרזים, כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ידנית, במשרדי החכ"ל. ההצעות יוגשו על גבי החסן נייד (דיסק און קי), שנמסר למציע על ידי החכ"ל, וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בהחסן הנייד, אשר יוכנסו למעטפה סגורה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז מס` 23/17", זאת עד ליום 11/09/2017 בשעה 12:00. פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

        6.    אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.

_______________________

יצחק בן-טוב, מנכ"ל החברה

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי