מכרז פומבי מס' 26/17

ביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 26/17

ביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך

בראש העין

   1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 26/17 לביצוע עבודות חיפוי מעטפת מבני ציבור ומבני חינוך בראש העין.

   2. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) ובסיווג ג`-1 לפחות.

עם ניסיון מוכח ומתועד כקבלן בעבודות חיפוי לפחות 3 שנים הכולל חיפוי מעטפת של 6,000 מ"ר במצטבר.

   3. למציע קיים מערך הכולל, בין השאר, עובדים מיומנים וציוד נדרש לתכנון, הנחת, הצבת וביצוע חיפוי המעטפת , לרבות כל סוגי האביזרים הנדרשים.

   4. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1, בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278, החל מיום חמישי 24.8.17 עד יום חמישי 31.8.17 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל החל מיום 24.8.17.

   5. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום חמישי ה- 7.9.2017 בשעה 12:00 .

   6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

   7. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה- 24/8/2017 בשעה 10:00 במשרדי החברה הכלכלית, רחוב העבודה 11/1 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

   8. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 31.8.17 בשעה 12:00.

   9. אתר החברה הכלכלית ראש העין- wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

_______________________

איציק בן טוב

מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי