מכרז פומבי מס` 17/21

01/07/2021
למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

מכרז פומבי מס` 17/21 למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש מועמדות למתן שירותי ביקורת פנימית .

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי, ה- 01/07/2021 עד השעה 12:00.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,

ברחוב העבודה 11/1, קומה 3 , ראש העין.

עיון בתנאי הסף ואופן הגשת ההצעות הינו באתר החברה

בכתובת: wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה,

 יאיר אברהם, עו"ד

 מנכ"ל

הארכה

מכרז פומבי מס` 17/21 למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש מועמדות למתן שירותי ביקורת פנימית.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום שני, ה- 05/07/2021 עד השעה 12:00.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,

ברחוב העבודה 11/1, קומה 3 , ראש העין.

עיון בתנאי הסף ואופן הגשת ההצעות הינו באתר החברה

בכתובת: wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה,

יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

01/07/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי