מכרז פומבי מס` 17/21

01/07/2021
למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

מכרז פומבי מס` 17/21 למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש מועמדות למתן שירותי ביקורת פנימית .

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי, ה- 01/07/2021 עד השעה 12:00.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,

ברחוב העבודה 11/1, קומה 3 , ראש העין.

עיון בתנאי הסף ואופן הגשת ההצעות הינו באתר החברה

בכתובת: www.rosh-haayin.com

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה,

 יאיר אברהם, עו"ד

 מנכ"ל

הארכה

מכרז פומבי מס` 17/21 למתן שירותי ביקורת פנימית לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש מועמדות למתן שירותי ביקורת פנימית.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום שני, ה- 05/07/2021 עד השעה 12:00.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,

ברחוב העבודה 11/1, קומה 3 , ראש העין.

עיון בתנאי הסף ואופן הגשת ההצעות הינו באתר החברה

בכתובת: www.rosh-haayin.com

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה,

יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

01/07/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

24/12/2023

מכרז 14.23

הפעלת מינימרקט במתחם הקבלנים בראש העין

הפעלת מינימרקט במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

14/01/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

18/07/2023

הצעת מחיר מס' 01/23

לביצוע עבודות ניקיון ותחזוקת מרחב הציבורי באמצעות כלים הנדסים מכניים כולל פינוי הפסולת לאתר מורשה.

לביצוע עבודות ניקיון ותחזוקת מרחב הציבורי באמצעות כלים הנדסים מכניים כולל פינוי הפסולת לאתר מורשה.

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

20/09/2023

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי