מכרז פומבי מס` 18/21

01/07/2021
מתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר" וחשב שכר עבור החברה

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש מועמדות למתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר" וחשב שכר עבור החברה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי, ה- 01/07/2021 עד השעה 12:00.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה,

ברחוב העבודה 11/1, קומה 3 , ראש העין.

עיון בתנאי הסף ואופן הגשת ההצעות הינו באתר החברה

בכתובת: www.rosh-haayin.com

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה,

יאיר אברהם, עו"ד

מנכ"ל

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

05/07/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי