מכרז 20/22

10/01/2023
לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני בילבורד בראש העין ולמתן זכות פרסום על גביהם

הרינו להודיעכם שהגשת הצעות במכרז 20/22 מתקני בילבורד נדחתה לתאריך 13/02/2022 עד לשעה 12:00.

מסמך הבהרות מס' 1-מכרז 20.22 בילבורד

פרוטוקול כנס מציעים-מכרז 20.22 בילבורד

סיור קבלנים: 23.1.23 בשעה 11:00

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

13/02/2023

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי