מכרז פומבי מס' 13/16

תכנון, פיתוח, הקמה, הפעלה ואחזקה של אתר למחזור וגריסה של פסולת בניין וטיפול בעודפי עפר בעיר ראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

תיקון למכרז פומבי מס` 13/16

בדבר תכנון, פיתוח, הקמה, הפעלה ואחזקה של אתר למחזור וגריסה של פסולת בניין וטיפול בעודפי עפר בעיר ראש העין

1 . החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מתוקן מס` 13/16 לביצוע בדבר תכנון, פיתוח, הקמה, הפעלה ואחזקה של אתר למחזור.

2 . מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com ולרכוש

במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק )קומה שלישית( טל`: 03-9383278 , החל מיום ראשון 3/7/16 ועד יום חמישי ה – 14.7.16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת הסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.

3 . את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר

יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום רביעי ה – 20/7/16 בשעה 12:00 .

4 . אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

5 . מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה – 5/7/16 בשעה 10.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

6 . אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 14/7/16 בשעה 12:00

7 . אתר החברה הכלכלית ראש העין – wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

איציק בן טוב

מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי