מכרז פומבי מס' 19/16

ביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה/עמל א.ת אפק ראש העין
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז פומבי מס` 19/16
בדבר ביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה/עמל א.ת אפק ראש העין
  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס`19/16 לביצוע הסדרי תנועה בצומת המלאכה עמל א.ת אפק ועבודות התקנת רמזור ופיתוח בראש העין .
  2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com  ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל`: 03-9383278 החל מיום חמישי 25/8/16 ועד יום שלישי ה – 6.9.16 בין השעות 9:00-14:00 ,תמורת סך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
  3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרון הנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשריוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום שני ה -12.9.16 בשעה 12:00 .
  4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
  5. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה – 25/8/16 בשעה 11.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
  6. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 7/9/16 בשעה 12:00
  7. אתר החברה הכלכלית ראש העין – wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

_______________________
איציק בן טוב
מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי