מכרז פומבי מס' 21/16

נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז פומבי מס` 21/16
נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין
  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז פומבי מס` 21/16 לביצוע נחל רבה מעבר תחתי עבודות פיתוח ושביל אופנים בראש העין.
  2. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לעיין באתר החברה  www.rosh-haayin.com ולרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 , בראש העין, בית יד יצחק )קומה שלישית( טל`: 03-9383278 החל מיום חמישי 25/8/16 ועד יום שלישי ה – 6.9.16 בין השעות 9:00-14:00 , תמורת סך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.
  3. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע,במסירה ביד, במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו על גבי הזיכרוןהנייד שנמסר למציע וכן בעותק מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, אשר יוכנסו למעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו על ידי החכ"ל לשם כך, זאת עד ליום ראשון ה -11.9.16 בשעה 12:00 .
  4. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
  5. מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה – 25/8/16 בשעה 12.00 במשרדי חכ"ל רח` העבודה 11/1 בית יצחק קומה 3 בראש העין . השתתפות במפגש המציעים הינה חובה. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 7/9/16 בשעה12:00
  6. אתר החברה הכלכלית ראש העין – www.rosh-haayin.com
_______________________
איציק בן טוב
מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

18/07/2023

מכרז מסגרת פומבי מס'11/23

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

07/08/2023

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

07/05/2023

מכרז מסגרת פומבי מס' 1/23

עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור ב רחבי ה עיר ראש העין

עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור ב רחבי ה עיר ראש העין

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

21/05/2023

בשעה

14:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי