מכרז פומבי מס' 21/17

ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

מכרז פומבי מס` 21/17

בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור בראש העין

  1. החברה הכלכלית לראש העין בע"מ (להלן – "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור וחינוך בראש העין במתכונת של מכרז מסגרת.

  2. על המציע להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג`-1 לפחות.

  3. את מסמכי המכרז ובהם פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברחוב העבודה 11/1 בראש העין, בית יד יצחק (קומה שלישית) טל` 03-9383278 החל מיום 8/5/2017 בימים א` – ה`, בין השעות 09:00-14:00, ועד ליום 23/5/2017 בשעה 14:00, תמורת הסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל.

  4. את ההצעות ושאר מסמכי המכרז כולל הזיכרון הנייד יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ביד במשרדי החברה הכלכלית לראש העין בע"מ. ההצעות יוגשו בעותק אחד מודפס של כל המסמכים המופיעים בזיכרון הנייד, חתומים ע"י המציע אשר יוכנסו למעטפה המיועדת לכך ועליה מדבקה (שסופקה ע"י החכ"ל) בה נאמר: "הצעה למכרז פומבי 21/17", זאת עד ליום 1/6/2017 בשעה 12:00 פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.

  5. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

  6. כנס מציעים רשות יתקיים ביום 8/5/2017 בשעה 12:00 במשרדי החכ"ל.

  7. אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 24/5/17 עד שעה 14:00.

  8. משרדי החברה הכלכלית סגורים בתאריך 18.5.17.

  9. אתר החברה הכלכלית ראש העין- wordpress-542840-2019179.cloudwaysapps.com

                                                                                                                                       איציק בן טוב

                                                                                                                                            מנכ"ל

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

מכרז פומבי מס' 6/24 להצבה והפעלה של עמדות איסוף עצמי "לוקרים" במרחב הציבורי בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

01/08/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

מכרז פומבי 2/24 – השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקה 18 בראש העין

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי